Podążaj za nami:       Darmowa dostawa od 200 zł! 

pollena kadry.png

AKTUALNE OGŁOSZENIA:

Brak aktualnych ogłoszeń


Informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

Biorąc udział w procesie rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Two­ich da­nych osobo­wych, które podajesz w to­ku re­kru­ta­cji, na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji organizowanego przez POLLENA Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz akceptujesz Politykę prywatności naszej spółki.

Możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych. Jeśli masz taki zamiar, zamieść w przesłanych nam dokumentach następujące oświadczenie:

„Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych poda­nych w to­ku re­kru­ta­cji na po­trze­by przyszłych pro­ce­sów re­kru­ta­cji POLLENA Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez okres 30 dni po zakończeniu bieżącego okresu rekrutacji. Jednocześnie akceptuję Politykę prywatności spółki”.

Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia, usuniemy Twoje dane po zakończeniu procesu rekrutacji.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie POLLENA Kosmetyki i Mydła Naturalne spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie (63 – 500) przy ul. Powstańców Wielkopolskiej 16. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 •   listownie na adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 – 500 Ostrzeszów

 •   przez e-mail: rodo@pollena.com.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 •   ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 •   ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 •   wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 •   Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 •   Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 •   Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 •   naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach,kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV
i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres emailowy.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.